a, b,c-виміри прямокутного пара- лелепіпеда ABCDA1B1C1D1. Знайдіть площу трикутника А1, В1, D та чотирикутника А1, B1 CD якщо 1) a = 12см, в=8см, с=16см 2) а = 5см в =10см, с = 12см.

mnl39 mnl39    2   31.05.2023 18:41    0

Ответы
Другие вопросы по теме Геометрия