Випишіть двоскладові слова , які не можна переносити з одного рядка в другий . Запишіть решту слів , по значаючи рискою можливі варіанти перенесення .
Аванс , автор , агент , адрес , акцент , алмаз , альбом , альянс , ангел , аншлаг , арка , архів , атом , афікс , ера , епоха , епос , етап , етюд , етнос , ефір , екран , егер , енот , ересь , ество , iдол , iмiдж , iмла , імпорт , імпульс , ім'я , iндекс , iнiй , інший , іспит , їдкий , їжа , Їжак , їсти , їхній .

Kissi111 Kissi111    1   07.08.2022 14:15    0

Ответы
koiiik1p0725i koiiik1p0725i  07.08.2022 14:16

Відповідь:

двоскладові слова, які не можна переносити:Аванс , аген, атом, афікс, ера, епос, етап , етюд , етнос, ефір, єгер, єнот, єресь, iдол, iмiдж, ім'я , iнiй,  їжа, Їжак.слова, які можна переносити:Ав/тор, ад/рес , ак/цент, ал/маз, аль/бом, аль/ян , ан/гел, ан/шлаг║ анш/лаг, ар/ка, ар/хів, епо/ха, ет/нос, ек/ран,    єс/тво║єст/во, iм/ла, ім/порт, ім/пульс, iн/декс, ін/ший,      іс/пит, їд/кий, їс/ти, їх/ній .

Пояснення:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Українська мова