1.7-0.3m=2-1.7m
можете решить

nikomynenyzhen nikomynenyzhen    3   06.08.2022 20:05    0

Ответы
ahmedovadidi090 ahmedovadidi090  06.08.2022 20:06
1.7-0.3m=2-1.7m-0,3m+1,7m=2-1,71,4m=0,3m=0,3/1,4
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Juliabelich2004 Juliabelich2004  06.08.2022 20:06

3/14

Объяснение:

1.7-0.3m=2-1.7m

1,7m-0,3m=2-1,7

1,4m=0.3

m=3/14

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра