(2x - 1)²-(x + 7)(x − 3)

nastya12109 nastya12109    1   12.03.2023 20:00    8

Ответы
Molina1234 Molina1234  12.03.2023 20:01
(2х-1)^2-(х+7)(х-3)=3х^2-8х+22
(2x - 1)²-(x + 7)(x − 3)
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра